Projekty Unijne

Firma WhyNotTravel realizuje projekt pt.

"Rozwój firmy WhyNotTravel poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi identyfikacji i mapowania hoteli"

współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania 1.4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie usługi identyfikacji i mapowania hoteli w formule SaaS. Usługa kierowana będzie do klientów będących podmiotami korzystającymi z systemów rezerwacyjnych (agregatów ofert hotelowych pobieranych dzięki integracji z dostawcami ofert hotelowych), a polegać będzie na usprawnieniu i przyspieszeniu procesu rezerwacji hotelowej dzięki szybkiej identyfikacji zduplikowanych ofert hotelowych.

Cel główny projektu: wzrost innowacyjności firmy WhyNotTravel poprzez udostępnienie na rynku nowej usługi identyfikacji i mapowania hoteli

Planowane efekty: Wdrożona usługa będzie stanowić korzyść dla klientów, gdyż dzięki korzystaniu z niej będą oni mogli w sposób szybszy, mniej pracochłonny i tańszy dokonywać rezerwacji hotelowych dla swoich odbiorców zbiorowych i indywidualnych.

Projekt realizowany był w latach 2017-2018

Wartość projektu: 1 136 520,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 549 000,00 PLN

 

Zapytanie ofertowe 22.12.2017r.

Zapytanie ofertowe WhyNotTravel

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Klauzula poufności

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 Wykaz potencjału kadrowego

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 6 Wzór umowy

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (01.02.2018r.)

Zawiadomienie-o-wyborze-wykonawcy

 

 

flagi ue

Dotacja w ramach działania RPO Łódź

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: IV. Społeczeństwo Informacyjne

Numer i nazwa Działania: IV.3 E - technologie dla przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa Why Not USA s.j. poprzez budowę platformy inteligentnego kojarzenia usług

Więcej o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

 

Dotacja w ramach działania PO IG 8.2.

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 1013

Działanie 8.2: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typy B2B

Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększeni innowacyjności gospodarki

Tytuł projektu: "Wdrożenie aplikacji B2B integrującej zarządzanie procesami sprzedaży i finansowo-księgowymi"

 

 

 

Dotacja w ramach działania PO IG 8.2.

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 1013

Działanie 8.2: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typy B2B

Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększeni innowacyjności gospodarki

Tytuł projektu: "Innowacyjne oprogramowanie B2B gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa Why Not USA sp. j."

 

Rzetelna firma