Projekty Unijne

Firma WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k. uzyskała Subwencję Finansowa 2,0, jako pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju art. 21a ust. 1.

Podmiot udzielający wsparcia: Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458.

 

 

Subwencja Finansowa 2,0

 

 

 

Firma WhyNotTravel realizuje projekt pt.

"Rozwój firmy WhyNotTravel poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi identyfikacji i mapowania hoteli"

współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania 1.4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie usługi identyfikacji i mapowania hoteli w formule SaaS. Usługa kierowana będzie do klientów będących podmiotami korzystającymi z systemów rezerwacyjnych (agregatów ofert hotelowych pobieranych dzięki integracji z dostawcami ofert hotelowych), a polegać będzie na usprawnieniu i przyspieszeniu procesu rezerwacji hotelowej dzięki szybkiej identyfikacji zduplikowanych ofert hotelowych.

Cel główny projektu: wzrost innowacyjności firmy WhyNotTravel poprzez udostępnienie na rynku nowej usługi identyfikacji i mapowania hoteli

Planowane efekty: Wdrożona usługa będzie stanowić korzyść dla klientów, gdyż dzięki korzystaniu z niej będą oni mogli w sposób szybszy, mniej pracochłonny i tańszy dokonywać rezerwacji hotelowych dla swoich odbiorców zbiorowych i indywidualnych.

Projekt realizowany był w latach 2017-2018

Wartość projektu: 1 136 520,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 549 000,00 PLN

 

Zapytanie ofertowe 22.12.2017r.

Zapytanie ofertowe WhyNotTravel

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Klauzula poufności

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 Wykaz potencjału kadrowego

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 6 Wzór umowy

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (01.02.2018r.)

Zawiadomienie-o-wyborze-wykonawcy

 

 

 

 

zestawienie znaków
 

Firma WhyNotTravel realizuje projekt pt.

"Wzrost innowacyjności firmy WhyNotTravel dzięki uruchomieniu usługi kompleksowej organizacji podróży służbowych"

współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania 1.4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie usługi w formule SaaS do obsługi podróży służbowych. Usługa będzie agregować ofertę firmy przeznaczoną dla klienta biznesowego. Usługa ma się składać z dwóch głównych funkcjonalności: 1) rezerwacyjna - ma zapewniać możliwość wyszukiwania oraz zakupu usług turystycznych takich jak m.in. bilety lotnicze, rezerwacje hotelowe, wynajem samochodów, w oparciu o zewnętrzne systemy dostawców; 2) delegacyjna - pozwalać ma na kompleksowe zarządzanie podróżami służbowymi i rozliczanie delegacji.

Cel główny projektu: wzrost innowacyjności firmy WhyNotTravel poprzez wdrożenie usługi kompleksowej organizacji i optymalizacji podróży służbowych

Planowane efekty: Wdrożona usługa będzie stanowić korzyść dla klientów, gdyż dzięki korzystaniu z niej będą oni mogli w sposób szybszy i bardziej efektywny zarządzać podróżami służbowymi oraz rozliczać delegacje.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021

Wartość projektu: 5 722 944,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 999 999,99 PLN

 

Zapytanie ofertowe 28.02.2020r.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2020r.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2020r. PDF

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Doświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 Wykaz potencjału kadrowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Wzór umowy z wykonawcą

Załącznik nr 6 Projekt budowlany cz. opisowa

 

Pytanie z dnia 24.03.2020r. do zapytania ofertowego z dnia 28.02.2020.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie np.:

- poręczeń bankowych,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego z dnia 28.02.2020r., rozdział VI. Wadium, punkt 3, wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu.

Zapis punktu brzmi: „Wadium może być wnoszone w pieniądzu na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 29 1140 1225 0000 5502 8500 1001 z adnotacją:  „Wadium zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2020r.””.

Nie ma zatem możliwości wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informuję o unieważnieniu postępowania firmy WhyNotTravel sp. z o.o. sp. k. z dnia 28.02.2020r. pt. „Budowa budynku usługowego z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacją solarną oraz zagospodarowaniem terenu”. Pismo w tej sprawie znajdą Państwo poniżej.

WhyNotTravel_Unieważnienie zapytania ofertowego z 28.02.2020

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.06.2020r.

Zapytanie ofertowe z dnia 29.06.2020r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Doświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 Wykaz potencjału kadrowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Wzór umowy z wykonawcą

Załącznik nr 6 Projekt budowlany cz. opisowa

 

Pytania Wykonawców

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z sugestiami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dopuszcza wniesienie wadium we wszystkich formach zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych tj.:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).

 

Odpowiedź 1:

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 30.07.2020r. w sprawie możliwości złożenia wadium w postępowaniu z dnia 29.06.2020r. w formie innej niż pieniężna przelewem na konto bankowe informuję:

Obowiązującym dokumentem w sprawie zamówień w projekcie są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 i Zamawiający realizuje postępowanie zgodnie z danym dokumentem.

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, by jak najlepiej zabezpieczyć najlepiej rozumiany interes własny, jak i publiczny (projekt dofinansowany ze środków unijnych) i wybrać rzetelnego wykonawcę, który będzie mieć zdolność organizacyjną oraz finansową do realizacji zadania. Warunki udziału w postępowaniu, w tym w zakresie wniesienia wadium są jednakowe dla wszystkich podmiotów chcących wziąć udział w postępowaniu. W związku z powyższym nie planujemy zmiany treści ogłoszenia na sugestię Wykonawcy, zatem zapis odnośnie wadium pozostaje w niezmienionym zakresie:

„2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium nie będzie podlegała ocenie.

3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 29 1140 1225 0000 5502 8500 1001 z adnotacją: „Wadium zapytanie ofertowe z dnia 29.06.2020r.”.”

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (13.08.2020r.)

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe na system informatyczny z dnia 07.08.2020r.

Zapytanie ofertowe z dnia 07.08.2020r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Klauzula poufności

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 Wykaz potencjału kadrowego

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 07.08.2020

Odpowiedź na pytania 1 i 2

Wybór wykonawcy 15.09.2020r.

Informacja o wyborze wykonawcy

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawa sprzętu komputerowego wraz pakietem biurowym i antywirusowym oraz serwera:

 

Rzetelna firma