Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością Spółki WhyNotTravel sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Kielnarowej i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631wraz z późn. zm).

WhyNotTravel sp. z o.o. sp. kom. nie ponosi odpowiedzialności za ew. wszelkie szkody bezpośrednie i pośrednie związane z korzystaniem z serwisu spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w serwisie materiałów i produktów, usterki techniczne działających w serwisie systemów oraz linii telekomunikacyjnych, ew. ataki skutkujące uzyskaniem przez osoby trzecie gromadzonych przez użytkowników danych lub modyfikacją tych danych, a także za czasowe lub trwałe usunięcie dowolnych systemów, usług lub serwisów z serwera. Serwis whynottravel.pl rezerwuje sobie prawo do zmiany adresów, warunków technicznych lub warunków użytkowania.

WhyNotTravel sp. z o.o. sp. kom. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje jakie użytkownicy serwisu podejmą na podstawie informacji i narzędzi udostępnianych na stronach serwisu www.whynottravel.pl. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania uzyskanych informacji.

WhyNotTravel sp. z o.o. sp. kom. oświadcza, iż nie przejmuje odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności  względem innych stron internetowych, z jakimi użytkownicy mogą zostać połączeni za pośrednictwem niniejszej strony, jak również nie rekomenduje tych stron, jak również usług lub produktów tam wskazanych. Użytkownik jest każdorazowo, samodzielnie odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków ostrożności, zmierzających do zabezpieczenia się przed ewentualnymi niebezpiecznymi programami jakie mogą być podłączone do wybieranych podstron.

WhyNotTravel sp. z o.o. sp. kom. oświadcza, iż informacje zawarte na stronie mogą zawierać uchybienia techniczne lub błędy pisarskie.

WhyNotTravel sp. z o.o. sp. kom. oświadcza także, że informacje zawarte na tej stronie, w tym układ i grafika mogą być zmieniane w dowolnym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia bądź zobowiązania do przekazanie takiego zawiadomienia.

Wszystkie elementy strony internetowej whynottravel.pl stanowią utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i podlegają z tego tytułu ochronie prawnej. Żadne logo, grafika, czy zdjęcie ze strony whynottravel.pl nie mogą być kopiowane i publikowane na innych stronach, jak również dalej wykorzystywane w celach innych niż do użytku prywatnego lub dozwolonego użytku publicznego  w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody WhyNotTravel sp. z o.o. sp. kom.

Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym. Wszystkie informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty handlowej  ani zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wysłanie zapytania bądź zgłoszenia do wybranego adresata będzie rozumiane jako złożenie oferty, którą adresat ma prawo przyjąć bądź odrzucić wedle własnego uznania.

Każda osoba korzystająca ze strony whynottravel.pl zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Każda osoba korzystająca z serwisu zamieszczonego na stronie whynottravel.pl wyraża zgodę na treść zamieszczonego regulaminu. W przypadku nie wyrażenia zgody, prosi się o opuszczenie strony.

Wszelkie dane umieszczone na niniejszej witrynie nie mają charakteru poufnego. WhyNotTravel sp. z o.o. sp. kom. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie.

Rzetelna firma