Projekty Unijne

Firma WhyNotTravel realizuje projekt pt.

"Rozwój firmy WhyNotTravel poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi identyfikacji i mapowania hoteli"

współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania 1.4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie usługi identyfikacji i mapowania hoteli w formule SaaS. Usługa kierowana będzie do klientów będących podmiotami korzystającymi z systemów rezerwacyjnych (agregatów ofert hotelowych pobieranych dzięki integracji z dostawcami ofert hotelowych), a polegać będzie na usprawnieniu i przyspieszeniu procesu rezerwacji hotelowej dzięki szybkiej identyfikacji zduplikowanych ofert hotelowych.

Cel główny projektu: wzrost innowacyjności firmy WhyNotTravel poprzez udostępnienie na rynku nowej usługi identyfikacji i mapowania hoteli

Planowane efekty: Wdrożona usługa będzie stanowić korzyść dla klientów, gdyż dzięki korzystaniu z niej będą oni mogli w sposób szybszy, mniej pracochłonny i tańszy dokonywać rezerwacji hotelowych dla swoich odbiorców zbiorowych i indywidualnych.

Projekt realizowany był w latach 2017-2018

Wartość projektu: 1 136 520,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 549 000,00 PLN

 

Zapytanie ofertowe 22.12.2017r.

Zapytanie ofertowe WhyNotTravel

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Klauzula poufności

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 Wykaz potencjału kadrowego

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 6 Wzór umowy

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (01.02.2018r.)

Zawiadomienie-o-wyborze-wykonawcy

 

 

 

 

zestawienie znaków
 

Firma WhyNotTravel realizuje projekt pt.

"Wzrost innowacyjności firmy WhyNotTravel dzięki uruchomieniu usługi kompleksowej organizacji podróży służbowych"

współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania 1.4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie usługi w formule SaaS do obsługi podróży służbowych. Usługa będzie agregować ofertę firmy przeznaczoną dla klienta biznesowego. Usługa ma się składać z dwóch głównych funkcjonalności: 1) rezerwacyjna - ma zapewniać możliwość wyszukiwania oraz zakupu usług turystycznych takich jak m.in. bilety lotnicze, rezerwacje hotelowe, wynajem samochodów, w oparciu o zewnętrzne systemy dostawców; 2) delegacyjna - pozwalać ma na kompleksowe zarządzanie podróżami służbowymi i rozliczanie delegacji.

Cel główny projektu: wzrost innowacyjności firmy WhyNotTravel poprzez wdrożenie usługi kompleksowej organizacji i optymalizacji podróży służbowych

Planowane efekty: Wdrożona usługa będzie stanowić korzyść dla klientów, gdyż dzięki korzystaniu z niej będą oni mogli w sposób szybszy i bardziej efektywny zarządzać podróżami służbowymi oraz rozliczać delegacje.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021

Wartość projektu: 5 722 944,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 999 999,99 PLN

 

Zapytanie ofertowe 28.02.2020r.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2020r.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2020r. PDF

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Doświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 Wykaz potencjału kadrowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Wzór umowy z wykonawcą

Załącznik nr 6 Projekt budowlany cz. opisowa

 

Pytanie z dnia 24.03.2020r. do zapytania ofertowego z dnia 28.02.2020.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie np.:

- poręczeń bankowych,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego z dnia 28.02.2020r., rozdział VI. Wadium, punkt 3, wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu.

Zapis punktu brzmi: „Wadium może być wnoszone w pieniądzu na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 29 1140 1225 0000 5502 8500 1001 z adnotacją:  „Wadium zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2020r.””.

Nie ma zatem możliwości wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informuję o unieważnieniu postępowania firmy WhyNotTravel sp. z o.o. sp. k. z dnia 28.02.2020r. pt. „Budowa budynku usługowego z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacją solarną oraz zagospodarowaniem terenu”. Pismo w tej sprawie znajdą Państwo poniżej.

WhyNotTravel_Unieważnienie zapytania ofertowego z 28.02.2020

 

Rzetelna firma