Zrealizowane projekty UE

Dotacja w ramach działania RPO Łódź

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: IV. Społeczeństwo Informacyjne
Numer i nazwa Działania: IV.3 E - technologie dla przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa Why Not USA s.j. poprzez budowę platformy inteligentnego kojarzenia usług

Więcej o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej >>

 

Dotacja w ramach działania PO IG 8.2.

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 1013
Działanie 8.2: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typy B2B
Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększeni innowacyjności gospodarki
Tytuł projektu: "Wdrożenie aplikacji B2B integrującej zarządzanie procesami sprzedaży i finansowo-księgowymi"

 

Dotacja w ramach działania PO IG 8.2.

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 1013
Działanie 8.2: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typy B2B
Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększeni innowacyjności gospodarki
Tytuł projektu: "Innowacyjne oprogramowanie B2B gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa Why Not USA sp. j."